Home Legislaţie
Index articol
Legislaţie IM
Legislaţie SSM
Toate paginile

Legislaţie privind Inspecţia Muncii

1. Legislaţie generală:

1.1  Constituţia României ;

1.2   Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;

1.3  Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ;

1.4  Ordonanţa de Guvern nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor ;

1.5  Ordonanţa de Guvern nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor.

1.6  Hotărârea nr. 1123/2012 pentru stabilirea zilelor de 24 si 31 decembrie 2012 ca zile libere.

 
2. Legislaţie privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Inspecţiei Muncii :

2.1 Legea nr.108/1999 privind înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii;

2.2 Hotărârea de Guvern nr.1377/2009 aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu caracter organizatoric;

Legislaţie privind relaţiile de muncă :

 

3.1  Dispoziţii generale :

3.1.1 Legea nr.53/2003, Codul Muncii, republicat;

3.2  Zilieri :

3.2.1 Legea nr.52/2011privind exercitarea unor activităţi cu caracter  ocazional desfăşurate de zilieri;

3.2.2 Ordinul 1439/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii  nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri

3.3  Dialogul social :

3.3.1 Legea nr.62/2011 a dialogului social ;

3.3.2 Legea nr.467/2006 privind stabilirea cadrului general de informare şi consultare a angajaţilor.

3.4  Contractul individual de muncă :

3.4.1 Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 64/2003 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de munca, cu modificările şi completările aduse de Ordinul 1616/2011;

3.5  Registrul general de evidenţă al salariaţilor :

3.5.1 Hotărârea de Guvern nr.500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor;

3.5.2 Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr.1918/25.07.2011 privind Procedura şi actele pe care angajatorii sunt obligaţi să le prezinte la inspectoratul teritorial de muncă pentru obţinerea parolei, precum şi Procedura privind transmiterea registrului în format electronic.

3.6  Formare profesională  :

3.6.1 Legea nr.279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată;

3.6.2 Ordonanţa nr.129/2000 privind formarea profesională a adulţilor;

3.6.3 Hotărârea de Guvern nr.234/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă.

3.7  Cetăţeni români care lucrează în străinătate

3.7.1 Legea nr.156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate;

3.7.2 Hotărârea de Guvern nr.384/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate;

3.8  Cetăţeni străini

3.8.1 Ordonanţa de urgenţă nr.56/2007 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României;

3.9 Cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene 

3.9.1 Legea nr. 344/2006 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale; 

3.9.2 Hotărârea de Guvern nr.104/2007 pentru reglementarea procedurii specifice privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale pe teritoriul României;

3.10  Agentul de muncă temporară

3.10.1 Hotărârea de Guvern nr.938/2004 privind condiţiile de înfiinţare şi  funcţionare, precum şi procedura de autorizare a agentului de muncă temporară.

3.11 Timpul de muncă şi timpul de odihnă

3.11.1 Legea nr.31/1991 privind stabilirea duratei timpului de muncă sub 8 ore pe zi pentru salariaţii care lucrează în condiţii deosebite-vătămătoare, grele sau periculoase ;

3.11.2 Legea nr. 466/2003 pentru aprobarea nr.O.G. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere şi a perioadelor de odihnă ale conducătorilor de vehicule care efectuează transporturi rutiere naţionale;

3.11.3 Hotărârea de Guvern nr.250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare;

3.11.4 Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr.245/2003 privind aprobarea categoriilor de personal şi a locurilor de muncă pentru care durata zilnică a timpului de muncă este mai mică de 8 ore;

3.11.5 Ordinul ministrului sănătăţii nr.870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar;

3.12  Funcţionari publici

3.12.1 Legea nr.188/1999 republicată, privind Statutul funcţionarilor publici

3.12.2 Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici;

3.12.3 Hotărârea de Guvern nr.1860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiior publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului.

3.13  Maternitatea   

3.13.1 Ordonanţa de urgenţă nr.96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă; 

3.14  Salariul

3.14.1 Hotărârea de Guvern nr.1193/2010 privind stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.

3.15  Discriminare

3.15.1 Legea nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi ;

3.15.2 Ordonanţa nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare. 

3.16  Alte prevederi legale

3.16.1 Legea nr.514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic;

3.16.2 Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţi şi instituţiile publice;

3.16.3 Legea nr.67/2006 privind protectia drepturilor salaraiţilor în caztul transferului întreprinderii, al unităţii sau ale unor părţi ale acestora;

3.16.4 Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

3.16.5 Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii;

3.16.6 Legea nr.230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari;

3.16.7 Ordonanţa Guvernului  nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic;

3.16.8 Ordonanţa de Urgenţă nr.44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale;

3.16.9 Ordonanţa de Urgenţă nr.144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România 

3.16.10 Hotărârea de Guvern nr.1025/2003 privind metodologia şi criteriile de încadrare a persoanelor în locurile de muncă cu condiţii speciale;

3.16.11 Hotărârea de Guvern nr.1588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari;

3.16.12 Ordinul ministrului sănătăţii nr. 240/2004 privind aprobarea Standardelor minimale pentru acreditarea cabinetelor medicale de medicina muncii şi a baremului minimal de dotare a acestora; 


Legislaţie privind securitatea şi sănătatea în muncă : 

4.1 Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, republicata

4.2 Legii nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale;

4.3 Lege nr. 452/2002 pentru ratificarea Conventiei Organizatiei Internationale a Muncii nr. 183/2000 privind revizuirea Conventiei (revizuita) asupra protectiei maternitatii din 1952, adoptata la cea de-a 88-a sesiune a Conferintei Generale a Organizatiei Internationale a Muncii la Geneva la 15 iunie 2000;

4.4 Legea nr. 359 din 8/2004 privind simplificarea formalitatilor la înregistrarea în registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, înregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice;

4.5  Legea nr.319/2006 legea securităţii şi sănătăţii în muncă;

4.6 Ordonanţa de Guvern nr.99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă;

4.7 Ordonanţa de Guvern nr.96/2003 privind protecţia maternităţii la locul de muncă;

4.8 Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale si întreprinderile familiale;

4.9 Hotararea Guvernului nr. 580/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilorOrdonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor încadrate în munca;

4.10 Hotararea Guvernului nr.573/2002 pentru aprobarea procedurilor de autorizare a functionarii comerciantilor;

4.11 Hotararea Guvernului nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, securitatea muncii si protectia mediului;

4.12 Hotararea Guvernului nr. 1156/2002 pentru aprobarea Memorandumului de intelegere dintre Guvernul Romaniei si Organizatia Internationala a Muncii privind eliminarea muncii copilului, semnat la Geneva la 18 iunie 2002;

4.13 Hotararea Guvernului nr. 537/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca;

4.14 Hotărârea de Guvern nr.1875/2005 privind protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor faţă de riscurile datorate expunerii la azbest;

4.15 Hotărârea de Guvern nr.1876/2005 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de vibraţii;

4.16 Hotărârea de Guvern nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă; nr.319/2006;

4.17 Legea nr.226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiţii speciale;

4.18 Hotărârea de Guvern nr.300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile;

4.19 Hotărârea de Guvern nr.493/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la riscurile generate de zgomot;

4.20 Hotărârea de Guvern nr.971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi /sau de sănătate la locul de muncă;

4.21 Hotărârea de Guvern nr.1028/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare;

4.22 Hotărârea de Guvern nr.1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă;

4.23 Hotărârea de Guvern nr.1049/2006 privind cerinţele minime pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor din industria extractivă de suprafaţă sau subteran;

4.24 Hotărârea de Guvern nr.1050/2006 privind cerinţele minime pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor din industria extractivă de foraj;

4.25 Hotărârea de Guvern nr.1051/2006 privind cerinţele minime pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare;

4.26 Hotărârea de Guvern nr.1058/2006 privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi expuşi unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive;

4.27 Hotărârea de Guvern nr.1091/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă;

4.28 Hotărârea de Guvern nr.1092/2006 privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi biologici în muncă;

4.29 Hotărârea de Guvern nr.1135/2006 privind cerinţele minime de securitate  şi sănătate în muncă la bordul navelor de pescuit;

4.30 Hotărârea de Guvern nr.1136/2006 privind cerinţele minime de securitate  şi sănătate în muncă   referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de câmpuri electromagnetice;

4.31 Hotararea Guvernului nr. 1.007/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la asistenta medicala la bordul navelor;

4.32 Hotararea Guvernului nr. 1218/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate în munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor împotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici;

4.33 Hotararea Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor;

4.34 Hotararea Guvernului nr. 557/2007 privind completarea masurilor destinate sa promoveze îmbunatatirea securitatii si sanatatii la locul de munca pentru salariatii încadrati în baza unui contract individual de munca pe durata determinata si pentru salariatii temporari încadrati la agenti de munca temporara;

4.35 Hotărârea de Guvern 600/2007 privind protecţia tinerilor la locul de muncă;

4.36 Hotararea Guvernului nr. 601/2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul securitatii si sanatatii in munca;

4.37 Hotararea Guvernului nr. 510/2010 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de radiatiile optice artificiale;

4.38 Hotararea Guvernului nr. 1401/2010 pentru modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 207/2005 privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale explozivilor de uz civil si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata;

4.39 Hotararea Guvernului nr. 510/2010 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca referitoare la expunerea lucratorilor la riscuri generate de radiatii optice artificiale;

4.40 Ordinul nr. 803/2001 al ministrului sanatatii si familiei privind aprobarea unor indicatori de expunere si/sau de efect biologic relevanti pentru stabilirea raspunsului specific al organismului la factori de risc de imbolnavire profesionala;

4.41 Ordinul nr. 875/2002 al ministrului sanatatii si familiei privind stabilirea atributiilor medicului de medicina generala / medicina de familie cu competenta in medicina de intreprindere;

4.42 Ordinul nr. 447/2003 pentru aprobarea Instructiunilor privind examinarea medicala si psihologica a personalului din transporturi cu responsabilitati în siguranta circulatiei si a navigatiei, precum si organizarea, functionarea si componenta comisiilor medicale si psihologice de siguranta circulatiei;

4.43 Ordinul ministrului muncii nr. 450/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale;

4.44 Ordinul ministrului muncii nr.3/2007 privind aprobarea Formularului pentru înregistrarea accidentului de munca — FIAM;

4.45 Ordinul ministrului muncii nr.242/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind formarea specifica de coordonator în materie de securitate si sanatate pe durata elaborarii proiectului si/sau a realizarii lucrarii pentru santiere temporare ori mobile;

4.46 Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse nr. 1102/2008 privind avizarea spatiilor destinate depozitarii munitiilor, capselor sau pulberilor pentru munitie;

4.47 Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 455/2010 pentru constituirea comisiilor de abilitare a serviciilor externe de prevenire si protectie si de avizare a documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire în domeniul securitatii si sanatatii în munca din cadrul inspectoratelor teritoriale de munca. 

Notă: Actele normative prezentate au un caracter informativ, Inspectoratul Teritorial de Muncă Harghita nu îşi asumă răspunderea pentru consecinţele juridice generate de folosirea acestora. Textele oficiale ale actelor normative sunt publicate în Monitorul Oficial al României.

         La actele normative enumerate  a se citi, unde este cazul „ cu modificările şi completările ulterioare. Pentru a vizualiza conţinutul actelor normative şi modificările intervenite , puteţi consulta site-ul  Camerei Deputaţilor la secţiunea Repertoriu Legislativ.

 
 
Luni, 28 Septembrie 2020

PROGRAM DE LUCRU

luni 830 - 1630
marţi 830 - 1630
miercuri 830 - 1830
joi 830 - 1630
vineri 830 - 1630

CASIERIE

luni - joi

10 - 1130

14 - 1530

vineri

10 - 1130

Avem 8 vizitatori online

Facebook