Home Informaţii publice
Imprimare

INFORMAȚII PUBLICE

 


Informaţiile de interes public cu privire la activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Harghita vor fi oferite la cerere de către funcţionarul responsabil cu difuzarea informaţiilor publice în limitele Legii nr. 544/2001. Informaţiile de interes public pot fi solicitate în scris sau verbal, după procedura descrisă în Legea nr. 544/2001 şi în Regulamentul de organizare şi funcţionare al Inspectoratului Teritorial de Muncă Harghita.

 

Tipuri de informații care se comunică din oficiu:

Fiecare autoritate sau instituție publică are obligația să comunice din oficiu următoarele informații de interes public:

 1. actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice;
 2. structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare, programul de audiențe al autorității sau instițutiei publice;
 3. numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instițutiei publice și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice;
 4. coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de Internet;
 5. sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil;
 6. programele și strategiile proprii;
 7. lista cuprinzând documentele de interes public;
 8. lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii;
 9. modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.

Solicitarea de Informaţii

Orice persoana are dreptul să solicite și să obțină de la autoritățile și instituțiile publice, în condițiile legii, informațiile de interes public.
Autoritățile și instituțiile publice sunt obligate să asigure persoanelor, la cererea acestora, informațiile de interes public solicitate în scris sau verbal.
Pentru a solicita în scris informaţii de interes public cu privire la activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Harghita, puteţi trimite o cerere pe adresa: str. Kossuth Lajos, nr. 26, Miercurea-Ciuc, cod poştal 530230. Cererea de solicitare date publice (în conformitate cu Normele metodologice din 7 februarie 2002 pentru aplicarea Legii nr. 544/2001) trebuie să fie adresată explicit Inspectoratului Teritorial de Muncă Harghita, şi trebuie să cuprindă urmatoarele:
 • informaţia solicitată, astfel încât să permită identificarea informaţiei de interes public;
 • numele, prenumele şi semnătura solicitantului;
 • adresa la care se solicită primirea răspunsului.
 • autoritatea sau instituția publică la care se adresează cererea;

CARNETELE DE MUNCĂ SE DESFIINȚEAZĂ !

Începând cu 01 ianuarie 2011 carnetele de muncă îşi încetează rolul de evidenţă a muncii prestate de către o persoană fizica în relaţie cu un angajator – persoană fizică sau juridică - în baza unui contract individual de muncă.

 

Dacă la intrarea in vigoare a Legii 53/2003 - Codul Muncii, „dispariţia” carnetelor de muncă era stabilită pentru data de 1 ianuarie 2004, prin modificările ulterioare, respectiv Legea 541/2003, Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 55/2006 şi Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 148/2008, această dată a fost modificată succesiv ultimul termen fiind  01 ianuarie 2011.  

Potrivit  articolului 296 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, vechimea în muncă, acumulată până la data de 31 decembrie 2010, se probează cu carnetul de muncă.

Tot de la această dată, 31 decembrie 2010, se abrogă dispoziţiile Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de muncă, cu modificările si completările ulterioare, vechimea în muncă acumulată până la data de 31 decembrie 2010, reconstituindu-se, la cererea persoanei în cazul în care nu posedă carnet de muncă la aceasta dată, şi nici o altă dovadă eliberată de angajator, de către instanţa judecătorească competentă să soluţioneze conflictele de muncă, pe baza înscrisurilor sau a altor probe din care să rezulte existenţa raporturilor de muncă.

Ca urmare a celor de mai sus Inspecţia Muncii, prin Inspectoratele Teritoriale de Muncă, şi-a stabilit un plan de implementare a acestei acţiuni ce cuprinde următoarele faze:

1. Până la 31 decembrie 2010, I.T.M Harghita v-a inventaria carnetele de muncă aflate în gestiunea sa,

2. Până la 31 martie 2011, acestea vor fi completate la zi, cu toate modificările intervenite in relaţiile de muncă până la 31.12.2010  şi certificate toate datele înscrise.

3. Inspectoratul Teritorial de Muncă Harghita, v-a preda carnetele de muncă, aparţinând salariaţilor aflaţi în evidenţă, angajatorilor care au optat, conform prevederilor Legii 130/1999 republicată, ca de completarea şi gestionarea acestora, să se ocupe inspectoratul. Termenul de predare prevăzut pentru aceasta fază, fiind până la 30 iunie 2011, şi are loc pe bază de proces verbal de predare-primire, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale.

4. De asemenea, tot până la 31 martie 2011, angajatorii care au primit aprobare pentru păstrarea şi completarea carnetelor de muncă ale salariaţilor proprii, la sediul unităţii, pe baza unor programări, vor prezenta carnetele de muncă la ITM Harghita, în vederea certificării înregistrărilor efectuate de aceştia  privind modificările intervenite în relaţiile de muncă până la data de 31 decembrie 2010.

Angajatorii care păstrează şi completează carnetele de muncă, le vor elibera titularilor în mod eşalonat, după certificare, până la data de 30 iunie 2011,  pe bază de proces-verbal, individual, de predare-primire.

            Ca urmare a celor de mai sus, începând cu 31 ianuarie 2011, ITM Harghita nu va mai presta servicii de înregistrare şi depunere a documentelor cu privire la încheierea,executarea, modificarea şi încetarea raporturilor de muncă ( contracte de muncă, acte adiţionale, decizii, state de plată ).

            În corelaţie cu decizia renunţării la carnetele de muncă, evidenţa muncii prestate se va face pe baza Registrului General de Evidenţa al Salariaţilor, în format electronic ( Revisal ), reglementat de HG 161/2006, care va fi gestionat în continuare de către Inspecţia Muncii.

             Pentru informaţii suplimentare puteţi suna la următoarele numere de telefon

Miercurea Ciuc           0266 - 371.141

Odorheiu Secuiesc    0266 - 218.039

Gheorgheni                0266 - 364.445

Topliţa                         0266 - 341.959


 


    Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2021

Raport de evaluare a activităţii de soluţionare a petiţiilor în anul 2021  


 

Ultima actualizare Luni, 09 Ianuarie 2023 11:07
 
 

PROGRAM DE LUCRU

luni 830 - 1630
marţi 830 - 1630
miercuri 830 - 1630
joi 830 - 1630
vineri 830 - 1400

CASIERIE

luni - joi

  9 - 12

14 - 1530

vineri

  9 - 12

 

Marţi, 7 Februarie 2023
Avem 22 vizitatori online

Facebook